Trivsel

 1. Som bostadsrättsinnehavare skall ni vara aktsamma om och väl vårda både er bostad och föreningens egendom i övrigt. Ni är enligt stadgarna skyldiga att följa de föreskrifter som föreningen utfärdar. Detta gäller över ert husfolk, gäster och eventuella hyresgäster.
 2. Om skada skulle uppstå i bostaden, som är av sådan art eller omfattning att dess avhjälpande ej kan uppskjutas utan att huset, dess utrustning eller installationer tar skada är ni som bostadsrättshavare skyldig att omgående anmäla detta enligt anvisningar i er bopärm. (Detta är nödvändigt för att försäkringar och garantiåtaganden skall gälla.)
 3. Utan era grannars medgivande bör ni undvika att spika, borra, spela instrument eller musik på hög volym efter kl. 22:00. Tänk också på att vissa aktiviteter kan vara störande även dagtid.
 4. Ni får inte bedriva yrkesmässig verksamhet i bostaden eller på bostadsrättsföreningen fastighet i övrigt.
 5. Det är förbjudet att göra några som helst infästningar i fasad.
 6. Mer omfattande förändringar i bostaden eller utanför den får inte göras utan styrelsens godkännande.
 7. I vindsföråret är det ej tillåtet att aktivt täcka för eller lägga saker som täcker för luftspalten mellan tak och vägg. Det är inte heller tillåtet att montera spikar, krokar mm i taket i vindsförrådet då detta kan skada takets tätskikt.
 8. För hushållssopor finns behållare i diskbänksskåp. Hushållssopor samt källsorterande sopor, tidningar, metall, wellpapp mm lämnas i soprum i fastigheten samt i sophus på gården. För övrig källsortering samt grovsopor hänvisas till kommunens återvinningscentral.
 9. Har ni husdjur av något slag, måste ni se till att grannar eller kringboende ina blir störda eller ofredas.
 10. Skyltning eller affischering på hus eller plank får inte göras utan styrelsens medgivande.
 11. Balkonginglasningar, paraboler och staket mm får ej sättas upp utan styrelsen medgivande.
 12. För markiser gäller att tillåts på plan 10 i hus 1 och 2 plan, där förstärkning gjorts. Övriga plan samt hus 3 och 4 har inte den möjligheten. Styrelsens medgivande måste inhämtas före uppsättning.
 13. Med hänvisning till brandrisken godkänns på uteplatser och balkong endast el- och gasolgrill.

September 2009